برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان آغاجاری در سالن جلسات فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری جلسه شورای آموزش و پرورش به ریاست مشایخی سرپرست معاونت فرمانداری و با حضور سایر اعضا برگزار شد و موضوعاتی از قبیل پیگیری مصوبات مدرسه شاهد، تصمیم گیری در خصوص راه اندازی سامانه پوشاک مدارس و تهیه پوشاک دانش آموزان بی بضاعت و پروژه مهر سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مورد بررسی قرار گرفت.

201