جلسه شامت شهرستان آغاجاری با محوریت قرارگاه کرونا ویروس برگزار شد

 

209